REGULAMIN LODOWISKA

 1. Lodowisko jest ogólnodostępnym obiektem prowadzonym przez Spółkę Alegria Sp. z o.o.
 2. Do korzystania z lodowiska uprawnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu. Bilet należy zachować do kontroli do czasu opuszczenia terenu lodowiska.
 3. Dzieciom i młodzieży do 18 roku życia przysługuje bilet ulgowy.
 4. Uczniowie rzeszowskich szkół mają darmowy wstęp na lodowisko za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 12:00. Ilość miejsc na terenie lodowiska jest ograniczona, liczy się kolejność wejść, pierwszeństwo mają grupy szkolne, które wcześniej zarezerwowały miejsce. Pracownik obsługi lodowiska ma prawo wstrzymania wstępu na lodowisko, do momentu zwolnienia miejsca.
 5. Podczas przerwy technicznej wszyscy uczestnicy muszą opuścić taflę lodowiska.
 6. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych i pracowników obsługi lodowiska.
 7. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby na łyżwach.
 8. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osoby dorosłej będącej na łyżwach.
 9. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która odbywa się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decydują pracownicy obsługi lodowiska.
 10. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach poza miejscami wyłożonymi wykładziną gumową.
 11. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających, jak też obowiązuje zakaz palenia papierosów.
 12. Ponadto osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
  · Siadania na bandach otaczających lodowisko,
  · Rzucania śniegiem,
  · Jazdy z dziećmi na rękach,
  · Niszczenia sprzętu i urządzeń,
  · Biegania,
  · Wnoszenia oraz spożywania jedzenia i napojów na tafli lodowiska,
  · Używania kijów, krążków i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników
  korzystających z lodowiska,
  · Stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów
  i niebezpiecznych zabaw.
 13. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy zgłosić pracownikom obsługi
  lodowiska.
 14. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie
  z tego tytułu obciążona materialnie.
 15. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem
  łyżwiarstwa.
 16. Zaleca się jazdę w rękawiczkach i kasku ochronnym.
 17. Lodowisko może być nieczynne z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych (temperatura otoczenia powyżej +10° C, duże opady śniegu, deszczu, silny wiatr) lub awarii urządzeń lodowiska.
 18. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty za bilet wstępu lub wypożyczone łyżwy.
 19. Alegria Sp. z o.o. właściciel obiektu Lodowisko informuje, iż posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności na Lodowisku, ubezpieczenie nie obejmuje wypadków wynikających z uprawiania jazdy na lodzie (upadki, zderzenia, itp.)

OSOBY NIEPRZESTRZEGAJĄCE REGULAMINU BĘDĄ WYPRASZANE Z OBIEKTU!